Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Adatkezelési tájékoztató

A GÁTIBA Solar Kft. www.gatibasolar.hu honlapon keresztül küldött ajánlatkéréshez kapcsolódó adatkezeléséről

BEVEZETÉS

Jelen tájékoztató a GÁTIBA Solar Kft. www.gatibasolar.hu honlapján keresztül küldött ajánlatkéréshez kapcsolódó adatkezelésre vonatkozik.

A GÁTIBA Solar Kft. a személyes adatok kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és továbbítása során az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések és hatósági ajánlások alapján jár el

Amennyiben Ön nem magánszemélyként, hanem egy jogi entitás hivatalos képviselőjeként jár, az Ön személyes adatait abban az esetben is jelen tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli és védi a GÁTIBA Solar Kft.

1. Az adatkezelő megnevezése

 • Adatkezelő: GÁTIBA Solar Kft.
 • Székhely: 1119 Budapest, Etele út 59-61.
 • Levelezési cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61.
 • Telefonszám: +36 (1) 481 1104
 • Email cím: info@gatibasolar.hu
 • Cégjegyzék szám: cg. 13-09-130623
 • Tárhely szolgáltató: Global Systems Informatika Kft., (1119 Budapest, Etele út 57.)

2. Üzenetküldés

A GÁTIBA Solar Kft. lehetőséget biztosít arra, hogy Ön www.gatibasolar.hu honlapon keresztül közvetlenül kérjen ajánlatot. Ennek keretében az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeljük:

2.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

 • Adatkör: Adatkezelés célja
 • Név: Az üzenetet küldő személy azonosítása.
 • E-mail cím: A GÁTIBA Solar Kft. és az ügyfél közötti kapcsolattartás célját szolgálja.
 • Telefonszám: A GÁTIBA Solar Kft. és az ügyfél közötti kapcsolattartás célját szolgálja.

2.2. Az adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása.

2.3. Az adatkezelés időtartama

A hozzájárulás visszavonása vagy a törlés iránti kérelem teljesítése.

3. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

3.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

A személyes adatokhoz a GÁTIBA Solar Kft. kijelölt munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében és szükséges mértékben.

A GÁTIBA Solar Kft. a fentieken túl csak jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes adatokat más állami, illetve önkormányzati szervek számára. Így például

– ha a rendőrség/ügyészség megkeresi a GÁTIBA Solar Kft-t, és a nyomozáshoz az adott személyes adatokat tartalmazó iratok továbbítását kéri.

3.2. Adatbiztonsági intézkedések

A GÁTIBA Solar Kft. a bejelentésben megadott személyes adatokat a Global Systems Informatika Kft. szerverein tárolja. A GÁTIBA Solar Kft. megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például az informatikai rendszerben tártolt adatokhoz való hozzáférést a GÁTIBA Solar Kft. naplózza, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adathoz fért hozzá.

4. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

4.1. Hozzáféréshez való jog

Az érintett személy kezdeményezheti személyes adataihoz való hozzáférést. E jog keretében az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a GÁTIBA Solar Kft.tól arról, hogy

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • a GÁTIBA Solar Kft. kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. A GÁTIBA Solar Kft. az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

4.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a GÁTIBA Solar Kft. módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét). A GÁTIBA Solar Kft. a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

4.3. A törléshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a GÁTIBA Solar Kft.tól a személyes adatainak a törlését.

A törlési kérelmet a GÁTIBA Solar Kft. abban az esetben utasítja el, ha a GÁTIBA Solar Kft-t jogszabály a személyes adatok további tárolására kötelezi.

4.4. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a GÁTIBA Solar Kft. zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

Az adat zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a kérelmet a GÁTIBA Solar Kft. jogellenesen kezelte, azonban az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a kérelmet a GÁTIBA Solar Kft. ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig a GÁTIBA Solar Kft. tovább tárolja a személyes adatot (például az adott kérelmet), ezt követően törli az adatokat.

4.5. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen. Így például tiltakozhat az ellen, ha a GÁTIBA Solar Kft. hozzájárulása nélkül a személyes adatot tudományos kutatás céljából felhasználja.

5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

Az érintett a személyes adatainak védelméhez fűződő joga sérelme esetén jogorvoslatért fordulthat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391-1400, E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu ).

Az érintett továbbá polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Technikai adatok

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.

Cookie (sütik)

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha az Érintett korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az Érintett részére külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein. Az Érintett a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti az Érintett számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

A letiltást követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.

Alkalmazott cookie-k:

 • Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
 • Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.
 • Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.
 • Bevásárlókosárhoz szükséges cookie.
 • Biztonsági cookie.

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.

Elérhetőségük: www.google.com/analytics

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

 • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
 • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Cookie-k (sütik) használatáról bővebben

Cookie-k (sütik) használata a www.gatibasolar.hu weboldalon.

Azoknak a weboldalaknak, amelyek az Európai Unió országain belül működtetnek, cookie-k használatához, és a felhasználó számítógépén, vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük. Az alábbiak során tájékoztatjuk Önt az általunk használt cookie-król és a használatuk céljáról.

Mi a cookie (süti)?

A cookie-k, azaz magyar fordításban sütik, kis adatfájlok, amelyeket a böngésző helyez el a felhasználó számítógépén vagy eszközén. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. A sütik önmagukban nem gyűjtik a számítógépen vagy a fájlokban tárolt adatokat. Olvassa el figyelmesen az alábbi tájékoztatót további információkért, hogyan gyűjtjük az információt, amikor Ön ezt a weboldalt használja.

A cookie-k típusai

Munkamenet, azaz Tranzakciós cookie-k

Ezek a cookie-k ideiglenesen aktiválódnak, amíg a böngészés folyik. Azaz, attól a pillanattól, amikor a felhasználó megnyitja a böngésző ablakot, addig a pillanatig, amíg be nem zárja azt. Amint bezárul a böngésző, minden munkamenet cookie törlődik.

Állandó cookie-k

Ezek a cookie-k a felhasználó eszközén maradnak a cookie-ban meghatározott ideig. Minden alkalommal aktiválódnak, amikor a felhasználó meglátogatja a weboldalt.

Saját cookie-k

Ezeket a cookie-kat az a weboldal hozzá létre, amelyet a felhasználó egy bizonyos időben éppen meglátogat.

Harmadik fél cookie-k

Amikor egy felhasználó meglátogat egy oldalt, egy másik fél aktiválja a cookie-t a honlapon keresztül. Ha olyan weboldalon folytat böngészést, amely beágyazott tartalmat kínál pl. a Facebook-ról vagy a YouTube-ról, lehet, hogy ezekről a webhelyekről is kap cookie-kat. Mi nem szabályozzuk ezeknek a cookie-knak a generálását, így azt tanácsoljuk, hogy az adott külső weboldalakon keressenek további információkat az általuk alkalmazott cookie-król és azok kezeléséről.

Milyen sütiket használunk és miért?

Feltétlenül szükséges cookie

Ezek a cookie-k segítséget nyújtanak honlapon történő mozgásban, megjegyzik a felhasználó egyes oldalakon végzett műveleteit. Ezen cookie-k nélkül a szolgáltatások nem működnének. Ezek a cookie-k nem tárolnak olyan adatokat a felhasználóról, hogy milyen oldalakat nézett meg az interneten, vagy amelyeket marketing célból lehetne felhasználni.
A feltétlenül szükséges cookie-kat az alábbiakra használjuk:

 • Emlékszik a begépelt információkra, amikor a felhasználó különböző oldalakra navigál a böngészés ideje alatt;
 • Felismeri a felhasználót, ha bejelentkezik a weboldalunkra, vagy ha korábban látogatta azt;
 • Meggyőződik róla, hogy a felhasználó megfelelő szolgáltatáshoz kapcsolódik, miután néhány dolgot módosítottunk a weboldal működésén
 • Elirányítja a felhasználót különböző szolgáltatások applikációihoz, vagy speciális szerverekhez.

Ezen cookie-k elfogadása feltétele honlapunk megfelelő használatának, így ha a felhasználó kikapcsolja ezeket a cookie-kat, nem tudjuk garantálni weboldalunk megfelelő működését, illetve a megfelelő biztonságot oldalunk használata során.

Teljesítményt biztosító cookie-k

Információkat gyűjtenek arról, hogy a felhasználó hogyan használja weboldalunkat (pl. milyen oldalakat tekint meg, illetve tapasztal-e valamilyen hibát). Ezek a cookie-k nem gyűjtenek információt, amelyek alapján azonosítható a felhasználó, és azért használjuk, hogy javítani tudjuk a honlapunk működését, megértsük a vevőink érdeklődését, és mérjük, milyen hatékonyak a hirdetéseink.
A teljesítményt biztosító cookie-kat az alábbiakra használjuk:

 •  Web elemzések (Analytics): statisztikákat szolgáltat arról, hogy használják weboldalunkat
 • Hirdetések válaszolási aránya: megmutatja, hogy milyen hatékonyak a hirdetéseink, beleszámítva azokat, amelyek a mi oldalunkra mutatnak.
 • Hiba menedzsment: segít nekünk, hogy fejlesszük a weboldalunkat a felmerülő hibák mérésével.
 • Design-ok tesztelése: weboldalunk különböző megjelenésű verzióinak teszteléséhez.

A fenti cookie-k közül néhányat harmadik fél használ, esetlegesen további információkért keresse fel ezen partnerek weboldalán található titoktartási leírásokat.

A honlapunk használatával elfogadja a Teljesítményt biztosító cookie használatát. Ezen cookie-k elfogadása feltétele honlapunk megfelelő használatának. Ha a felhasználó kikapcsolja ezeket a cookie-kat, nem tudjuk garantálni weboldalunk megfelelő működését, illetve a megfelelő biztonságot oldalunk használata során.

Használatot elősegítő cookie-k

Ezeket a cookie-kat különböző szolgáltatások nyújtására használjuk, illetve hogy megjegyezzük a felhasználó beállításait, hogy megkönnyítsük az oldal látogatását.
A teljesítményt biztosító cookie-kat az alábbiakra használjuk:

 • Emlékszik a felhasználó beállításaira, mint pl. weboldal elrendezése, a szöveg mérete, előnyben részesítet beállítások és színek;
 • Megmutatja, hogy a felhasználó mikor jelentkezett be a weboldalra.

A fenti cookie-k közül néhányat harmadik fél használ, esetlegesen további információkért keresse fel ezen partnerek weboldalán található titoktartási leírásokat.

Az Ön hozzájárulása

A honlap böngészésével elfogadja, hogy cookie-kat helyezzünk el az Ön számítógépén abból a célból, hogy elemezni tudjuk, hogyan használja honlapunkat. Hogyha nem egyezik bele, hogy cookie-kat használjunk, amikor Ön ezen az oldalon böngészik, előfordulhat, hogy weboldalunk nem fog teljeskörűen működni.

Hogyan lehet törölni/kikapcsolni a cookie-kat?

Minden böngésző lehetővé teszi a cookie beállításainak változtatását. Viszont nagyon fontos, hogy mivel a cookie-k célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése esetén előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek képesek weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.
Általában a böngészők „Beállítások” menüiben találhatók a cookie-kal kapcsolatos beállítások. A cookie-k beállításával kapcsolatban az alábbi linkek is segítségére szolgálnak, valamint további információt az egyes böngészők „Súgó” menüjében talál.

A legnépszerűbb böngészők cookie beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

Hogyan lehet visszavonni a hozzájárulást?

Ha hozzájárult a cookie-k használatához, a böngésző cookie-kat tárol az Ön számítógépén vagy egyéb eszközén, hogy rendszerünk felismerje beállításait. A hozzájárulás érvényessége időnként lejár. Azonban, hogyha szeretné visszavonni hozzájárulását, a böngészője cookie beállításai között bármikor megteheti.

Fontos webcímek

A cookie-kal kapcsolatos részletes tudnivalókról az alábbi angol nyelvű weboldalakon is tájékozódhat:

Google Analytics Cookie-k (angol nyelven)

Privátszférát erősítő technológiák (angol nyelven)